top of page

OBCHODNÍ KORPORACE

ZALOŽENÍ OBCHODNÍ KORPORACE

Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti a družstva. Tyto právnické osoby jsou zakládány za účelem podnikání, ale můžou být založeny i k jiným účelům. Zakladatelské právní jednání společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, družstva a evropské společnosti musí být sepsáno ve formě veřejné listiny - notářského zápisu.

Obchodní korporace se nejdříve založí zakladatelským právním jednáním (společenskou smlouvu, zakladatelskou listinu, přijetím stanov). Po splacení základního kapitálu a obstarání živnostenských oprávnění je obchodní korporace zapsána do obchodního rejstříku, čímž vzniká - začíná existovat, má přiděleno identifikační číslo.

Poradíme Vám i s vyřízením dalších formalit souvisejících se založením obchodní korporace a může také provést zápis založené obchodní korporace do obchodního rejstříku. Je to levnější a rychlejší, než kdyby zápis prováděl rejstříkový soud. V jednodušších případech tak lze například společnost s ručením omezeným založit a zapsat do obchodního rejstříku i během jediného dne.

Judge's%20Table_edited.jpg
Založení obchodní korporace

ZMĚNY V OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

VALNÁ HROMADA

Nejvyšším orgánem společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a v evropské společnosti je valná hromada. Valná hromada rozhoduje o nejpodstatnějších záležitostech společnosti. V některých zákonem stanovených případech musí přijetí rozhodnutí valné hromady osvědčit notář.

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a evropské společnosti. Koná se alespoň jednou do roka a zúčastňují se jí společníci (akcionáři) společnosti. Na valné hromadě se rozhoduje o nejpodstatnějších záležitostech společnosti (o schválení účetní závěrky, o volbě a odvolání členů orgánů společnosti, o změnách společenské smlouvy či stanov, o změnách výše základního kapitálu, o zrušení společnosti apod.)

Některá rozhodnutí valné hromady musí být ze zákona osvědčena notářských zápisem (zejména změna společenské smlouvy, změny výše základního kapitálu, zrušení společnosti). I v případě rozhodnutí, u nichž zákon notářské osvědčení nevyžaduje, může být spolupráce s notářem přínosná. Notář zajistí věcnou správnost rozhodnutí, notářský zápis umožní snazší a rychlejší zápis do obchodního rejstříku a předejde se budoucím sporům o to, zda a v jaké podobě bylo rozhodnutí přijato.

Změny v obchodních korporacích

ZMĚNY V OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO SPOLEČNÍKA A AKCIONÁŘE

Ve společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti, které mají jediného společníka (akcionáře), se nekoná valná hromada a místo ní rozhoduje písemně jediný společník (akcionář). Pro některá tato rozhodnutí je zákonem předepsána forma veřejné listiny - notářského zápisu.

Společnost s ručením omezeným, akciová společnost a evropská společnost mohou mít více společníků (akcionářů), nebo společníka jen jediného. V jednočlenné společnosti se nekoná valná hromada a její působnost vykonává jediný společník (akcionář). Sám tedy písemně rozhoduje o záležitostech, o nichž by jinak rozhodovala valná hromada (např. o volbě nebo odvolání jednatele, o schválení účetní závěrky, o změně zakladatelské listiny, o zvýšení základního kapitálu).

Pro některá rozhodnutí je zákonem předepsaná forma notářského zápisu (např. změna zakladatelské listiny, změna výše základního kapitálu). I v případě rozhodnutí, u nichž zákon formu notářského zápisu nevyžaduje, může být spolupráce s notářem přínosná. Notář zajistí věcnou správnost rozhodnutí, notářský zápis umožní snazší a rychlejší zápis do obchodního rejstříku a předejde se budoucím sporům o to, zda a v jaké podobě bylo rozhodnutí přijato.

Notář může přímo zapsat potřebné změny také do obchodního rejstříku.

Pracovní schůzka
Analýzu dat

PŘEMĚNY OBCHODNÍCH KORPORACÍ

Přeměnami se v právu obchodních korporací rozumí:

-        Fúze 

-        Rozdělení 

-        Převod jmění na společníka 

-        Změna právní formy 

-        Přeshraniční přemístění sídla 

Přeměny se dělí na vnitrostátní přeměny, ve kterých jsou zúčastněnými nebo nástupnickými osobami pouze české obchodní korporace anebo české fyzické osoby, a přeshraniční přeměny, ve kterých je přítomen přeshraniční prvek (zúčastněnými nebo nástupnickými osobami jsou i zahraniční korporace anebo zahraniční fyzické osoby). Významnou roli při těchto přeměnách má notář.

S ohledem na složitost a časovou návaznost jednotlivých kroků přeměny je vhodné, aby byl notář o všech těchto krocích s předstihem i průběžně informován.


Notář je oprávněn provést rovněž zápis přeměny do obchodního rejstříku.

Přeměny obchodních korporací

PŘÍMÝ ZÁPIS DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU NOTÁŘEM

Zápisy do obchodního rejstříku (a také do všech ostatních veřejných rejstříků) může mimo rejstříkového soudu provést také notář. Notář provádí zápis do obchodního rejstříku na žádost osoby oprávněné k podání návrhu na zápis a na základě jím sepsaného podkladového notářského zápisu.

K tomu, aby notář mohl provést zápis do obchodního rejstříku je nutné splnění těchto podmínek:
- osoba oprávněná k podání návrhu na zápis ho o to požádala,
- musí být sepsán podkladový notářský zápis, tedy zapisované skutečnosti mají podklad v notářském zápise,
- notáři byly předloženy listiny, které jsou požadovány pro zápis do obchodního rejstříku.

Přímý zápis notářem je oproti zápisu rejstříkovým soudem rychlejší, neboť notář na rozdíl od rejstříkového soudu nevede žádné řízení, ale provede přímo zápis. Notář rovněž od žadatele vybere případný poplatek, který se hradí rejstříkovému soudu a založí požadované listiny do sbírky listin. Celý proces je pro žadatele pohodlnější, rychlejší a také levnější, neboť v případě založení společností s jednoduchými zakladatelskými dokumenty se neplatí soudní poplatek, je-li zápis do obchodního rejstříku proveden notářem, a také odměna notáře je nižší.

Přímý zápis do obchodního rejstříku
bottom of page