top of page

PŘEVODY NEMOVITÝCH VĚCÍ A ÚSCHOVY

PŘEVODY NEMOVITÝCH VĚCÍ

Smlouva o převodu nemovitosti sepsaná notářským zápisem je veřejnou listinou a v případě sporu může být u soudu použit stejnopis notářského zápisu jako jednoznačný důkaz potvrzující pravdivost údajů v něm uvedených.

Pomůžeme Vám sepsat dle Vašich požadavků kupní smlouvu, darovací smlouvu nebo směnnou smlouvu. Dále Vám pomůžeme vyřídit zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Kupní smlouva

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat věc, která je předmětem koupě, kupujícímu, a umožnit mu k ní nabýt vlastnické právo. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí kupní cenu. 

Darovací smlouva

Na základě darovací smlouvy dochází k bezplatnému převodu vlastnického práva k věci, případně k závazku dárce věc bezplatně převést, přičemž obdarovaný tuto nabídku přijímá. Darovat lze věci movité i nemovité. Dárce může darovat i všechen svůj majetek nebo maximálně jednu polovinu majetku budoucího.

Směnná smlouva

Směnnou smlouvou se každá ze stran zavazuje převést druhé straně vlastnické právo k věci výměnou za závazek druhé strany převést vlastnické právo k jiné věci. Směnou nevznikají smluvním stranám žádná další práva a povinnosti, pouze povinnost k výměně předmětů směny, případně k zaplacení doplatku.

Podepsání smlouvy
Převody nemovitýc věcí

ÚSCHOVA PENĚZ

Notář provádí úschovu peněz za účelem vydání konkrétní osobě po splnění podmínek či naplnění určitých skutečností stanovených v protokolu o úschově, jejímiž účastníky jsou složitel, příjemce a notář jako správce.

Peníze jsou do úschovy notáře přijímány na základě žádosti, přičemž žadateli je sděleno číslo účtu úschov notáře, na který mají být peníze převedeny. Peníze jsou skládané do úschovy buď za účelem zajištění dluhu, nebo jako dlužné nájemné podle občanského zákoníku. Podmínky notářské úschovy jsou uvedeny v protokole sepsaném se složitelem a příjemcem, se kterým může být sepsán samostatný dodatek k protokolu o akceptaci podmínek úschovy. 

Notář přijímá peníze do své úschovy až sepsáním protokolu o úschově. Jestliže notář peníze do úschovy nepřijme, vydá je bez zbytečného odkladu zpět složiteli na uvedený účet pro vrácení peněz. Protokol může být sepsán, i když peníze dosud nebyly složeny na účet notáře. V takovém případě je v protokole uvedena lhůta a podmínky pro připsání částky na účet.

Jsou-li peníze přijaty do notářské úschovy za účelem zajištění dluhu (zaplacení kupní ceny), nemůže notář peníze v době trvání notářské úschovy vrátit složiteli bez souhlasu příjemce ani s nimi naložit jiným způsobem. Peníze jsou z úschovy notáře vydány poté, co byly splněny dohodnuté podmínky pro vydání příjemci.

Obdobným způsobem může být úschova realizována na základě ustanovení notářského řádu a občanského zákoníku o správě majetku (finančních prostředků).

Úschova peněz
bottom of page